Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 17. januára 2008

Dvanásť smiechov vadžry

Dvanásť smiechov vadžry (dor dže ge mo ču ňi) je text pochádzajúci zo sekcie dzogčhen upadéša. Jedná sa o prezentáciu svojim spôsobom "radikálneho" náhľadu dzogčhenu, ktorý presahuje úsilie a dosahovanie, cnosti a necnosti, meditáciu a nemeditáciu, atď. Anglický text som našiel niekde na nete, pravdepodobne na e-sanghe, nebol uvedený jeho zdroj ani prekladateľ do angličtiny. Štýl prekladu bol dosť krkolomný, čo sa akiste odrazilo aj na mojom preklade do slovenčiny. Dúfam ale, že aj napriek tomu si ho vychutnáte. :o)

1. Náhľad závisí na samo-povstávajúcej múdrosti a prekračuje cnosti a necnosti, náhľad a meditáciu. Úžasné, základ nie je nikdy vyrušený, nezávisle od činností, ktoré robí telo, prostý cností a prečinov, prospechu a ubližovania, ha ha!

2. Hľaď na to, ako veci sú, bez menenia tvaru, či farby týchto javov. Úžasné, bez ohľadu na to, aké je tu šťastie, či utrpenie, v skutočnosti sa nič nemení, ha ha!

3. Hľaď do múdrosti všetko prestupujúcej veľkej prázdnoty a rozličné aktivity myšlienok povstanú ako hra. Úžasné, nezávisle na tom, čo je urobené, je to oslobodené ako nepovstávajúce v nekonečnej rozľahlosti, ha ha!

4. Hľaď do múdrosti všetko prestupujúcej dharmakáji a zotrvaj vnútorne ako prvotné ne-povstávanie. Úžasné, hoci by boli všetky bytosti popravené zbraňami všetky naraz, prúd mysli je prostý úžitku a škody, ha ha!

5. Pozri na múdrosť všetkých javov, ktoré sú prázdnou rigpou a čokoľvek povstane, povstane ako náš spoločník. Úžasné, čokoľvek povstáva sa nikdy nehýbe z nášho vlastného základu, ha ha!

6. Hľaď na víziu úplne oslobodenej rigpy, považovanú za svoj vlastný protijed. Úžasné, znečistenia sú prirodzene samo-oslobodené, ha ha!

7. Hľaď do úplne čistej esencie prvotne prázdnej rigpy a získaj výsledok bez akéhokoľvek jednania. Úžasné, uchopiac jedno, všetka samsára a nirvána sú čisté v nedualite, ha ha!

8. Hľaď na prirodzenú esenciu prázdnej podstaty základu všetkého a šesť oblastí povstane ako tri káje. Úžasné, cítiace bytosti sú buddhovia všetky naraz, bez čo i len chvíľky meditácie, ha ha!

9. V závislosti na prvotne úplnom plode prázdnych troch kájí, konečná skutočnosť nie je nikdy pridaná, či ubraná z troch časov. Úžasné, dve akumulácie sú zavŕšené všetky naraz bez aplikácie šiestich páramít, ha ha!

10. Hľaď do jednotnej múdrosti, ktorá spočíva priamo v rigpe a všetci činitelia a činy povstanú ako ozdoby. Úžasné, všetko čoho sa treba vzdať, aj všetko k osvojeniu je oslobodené v náhľade, ha ha!

11. Hľaď do veľkej prázdnoty prázdnej (aj od) prázdnoty a všetci buddhovia zotrvajú v hĺbke. Úžasné, samsára je očistená činom meditácie, ha ha!

(Pozn. prekl.: domnievam sa, že ide o chybu v anglickom preklade, ktorého zdroj nepoznám. Podľa mňa by tam malo byť: „Samsára je očistená bez toho, aby niekto meditoval, ha ha!“)

12. Pozeraj na prádzne veci ne-prázdnoty a povozy vnímajúce „ja“ v neexistujúcom. Úžasné, dosiahnutie nepovstávajúceho skrz povstalé, ha ha!Žiadne komentáre: