Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 20. novembra 2014

Podstata buddhistickej tantry

Nasledujúce je výňatok z knihy Treasury of Knowledge, od Jamgon Kongtrual, z úvodu, ktorý napísal Elio Guarisco, skvelý tibetológ, praktikujúci, žiak Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočheho (ktorý mu aj dal schválenie, aby moholj prednášať a vyučovať jeho Dharmu). Text ma zaujal jednak tým, že tematicky mi nadväzuje na predchádzajúci príspevok (s ohľadom na diskusiu, ktorej svedkom som na jednom fóre bol) a jednak, že objasňuje princíp fungovania buddhistickej tantry. Nasledujúci popis spadá do štádia praxe, ktorému predchádzajú tzv. prípravné praxe (ngondro) a štádium rozvoja, kedy si praktikujúci vizualizuje sám seba, v osvietenj podobe božstva (kjerim). V rámci štádia zavŕšenia (dzogrim), prichádzajú na radu nasledujúce metódy, ktoré stručne popisoval už Evans-Wentz vo svojich knihách. 
Vybral a z angličtiny preložil Ngakpa Tongnyid Dorje
Vitálne esencie rozlišujeme ako vitálnu esenciu tela (lus, káya), reči (ngag, vák), mysli (sems, citta) a prvotného vedomia (ye shes, jňána), z ktorej každá má svoje odpovedajúce miesto v tele, konkrétne hlava, krk, srdce a pupok. Otlačky, ktoré sú zdrojom zatemnení emočných a vnímania, nahromadené v čase bez počiatku, sú v týchto esenciách ako jemné zjednotenie vetra a mysli.  Takto, v bežných stavoch neuvedomenia, dávajú tieto štyri vitálne esencie povstať štyrom stavom jedinca: bdelému, alebo obyčajnému stavu (tha mal), hlbokému spánku (gnyid mthug), snu (rmi lam), a sexuálnemu spojeniu (snyom ´jug), spolu so zmätkami, ktoré sú spojené s týmito stavmi.

Aby sme očistili štyri vitálne esencie, trénuje sa praktikujúci v štyroch metódach, ktoré zahrňujú vytváranie rôznych foriem, vytváranie zvukov, nekonceptuálnu kontempláciu a použitie sexuálnej blaženosti. V čase, keď je na ceste, skúsenosti týchto metód povstávajú ako vízie prázdnych foriem (stong gzugs), nepremožiteľný zvuk (gzhom med sgra), nekonceptuálne vedomie (mi rtog pa´i shes pa), a nemennú blaženosť (mi ´gyur ba´i bde ba), respektívne. Ako najvyšší efekt týchto metód sa bdelý stav transformuje v rôzne manifestácie prebudenia (nirmánakáya), stav sna sa transformuje na dimenziu potešenia (sambhogakáya), vrátane všetkých prebudených tiel a hlasu; spánok sa transformuje na nekonceptuálnu dimenziu skutočnosti (dharmakáya), prebudenú myseľ prostú všetkých obmedzení mentálnych výtvorov; a sexuálna blaženosť sa transformuje do dimenzie nemennej blaženosti (mahásukhakáya). Tieto vitálne esencie budú mať takto dvojitý potenciál: neočistené spútavajú k ilúzii, očistené zaručujú oslobodenie z ilúzie. Tento systém očisty vitálnych esencií a štyroch stavov je vyložený v Kalačakra tantre.

                Ale sú tu aj, navyše, iné prostriedky očisty štyroch vitálnych esencií v rozličných tantrách. Tieto zahŕňajú ezoterické inštrukcie k joge iluzórneho tela (sgyu lus, máyádeha) na očistu bdelého stavu; joga žiarivej jasnosti (´od gsal gyi rnal ˇbyor, prabhásvara yoga) na očistu spánku; joga sna (rmi lam gyi rnal ´byor, svapna yoga) na očistu snu; a vnútorné teplo (gtum mo, candálí) na očistu skúsenosti orgazmu. Alternatívna očista je urobená skrz štyri pečate (phyag rgya, mudrá): pečať doktríny (chos kyi phyag rgya, dharmamudrá), veľká pečať (phyag rgya chen po, mahámudrá), pečať prvotného vedomia (ye she phyag rgya, jňánamudrá) a pečať činu (las kyi phyag rgya, karmamudrá).

                Ústrednou, pre všetky tantrické metódy je skúsenosť „štyroch radostí“ (dga´ba, ánanda). Počas praxe je biela esencia, ktorá je umiestnená v hlave, zámerne rozpustená, aby bola zažitá blaženosť. Tento proces zahŕňa aktiváciu energie červenej vitálnej esencie v pupku a zapríčiní, že vzplanie, použijúc techniky ovládania dychu a iné. Keď je jej daná ľahká prirodzenosť elementu, ktorým je tvorená (teda ohňom), energia tepla sa hýbe smerom nahor, ohrieva chladnú prirodzenosť bielej esencie. Biela esencia sa roztápa a kvapká, proces, pri ktorom sa stáva vitálna esencia veľmi kvapalná, ako dosiahne pohlavné orgány. Keď je jej daná ťažká prirodzenosť elementu, ktorým je tvorená (teda zemou a vodou), začne sa táto vitálna esencia pohybovať smerom dolu. Keďže pôvodné vitálne esencie zostanú na hlave a pod pupkom až do smrti, planutie červenej esencie a kvapkanie bielej musí odpovedať urýchleniu energetického procesu zmieňovanom vyššie, v ktorom vedľajšie produkty stúpajú a klesajú.

                Zostup bielej vitálnej esencie je poznamenaný štyrmi hlavnými štádiami skúsenosti, znamymi ako „radosti“. Každá zo štyroch radostí povstáva vzápätí, ako rozpustená vitálna esencia dosiahne koleso kanála (rtsa ´khor, cakra), alebo centrá energie na ústrednom kanáli. Keďže sa tantry líšia v ich výpočte, niektoré dávajú štyri, iné šesť, body, v ktorých nastane radosť sú umiestnené rozlične.

                Podľa systému Kalačakry, ako prúd bieleho „nektáru“ z hornej časti dosiahne krk, nastane úvodná radosť (dang po´i dga´ ba, prathamánanda). Kěd dosiahne srdce, tam povstane najvyššia radosť (mchog dga´, paramánanda). Ako dosiahne pupok, povstane špeciálna radosť (´khyad dga´, viramánanda). Ked dosiahne špičku penisu, nastane prirodzená radosť (lhan ci skyes pa´i dga´ba, sahajánanda). V tantrách, ako je Hevadžra, ktoré udávajú štyri čakry, táto posledná radosť nastane v pupku.

                Úvodná radosť je jemná skúsenosť blaženosti. Najyvššia radosť je rozvinutá prvá radosť tak, že prekoná hrubé vrstvy konceptuálnej mysle. Špeciálna radosť, ktorú Hevadžra nazýva radosť oddelenia (dga´ bral), je skúsenosť blaženosti a prázdnoty, ktoré sa stanú neoddeliteľné. Ako výsledok ustáva pripútanosť k radosti a obmedzenia vášne sú prekonané. Prirodzená radosť je neklamná, bezkonceptuálna realizácia nerozdielnosti blaženosti a prázdnoty.


                Prirodzená radosť je samotná prirodzenosť obyčajného vedomia, ale ostáva skrytá, kým nie je objavená skrz mocné skúsenosti. Aby sme rozpoznali túto prirodzenosť a stabilizovať jej uvedomenie, je pre tantrického praktikujúceho nutné zadržať semeno, základ blaženosti. Z tohto dôvodu je na tantrickej ceste transformácie kladený veľký dôraz na relatívnu bódhičittu a niekoľko záväzkov sa zaoberá jeho nevypustením.Žiadne komentáre: