Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

utorok 31. júla 2007

Shabkar Tsogdrug Rangdrol: Let Garudu - 2

Tak konečne vám prinášam pokračovanie prekladu tohoto skvelého diela veľkého jogína nedávnej minulosti.

V tejto časti sa dosť jasne ukazuje, ako snaha prekladateľa z tibetštiny K.Dowmana neprekladať "terminus technicus", alebo teda prekladať ho do angličtiny, značne komplikuje text pre ľudí, ktorí majú prehľad v problematike. Preto som pridal aj poznámky pod čiarou, ktorých autor je sám K.Dowman, ja som v nich doplnil len slovenčinu.

Z knihy "The Flight Of The Garuda; Keith Dowman" preložil a gramatickými chybami opatril Karma Gyalpo Dondrub.Pieseň štvrtá

Uvedenie do prirodzenosti mysle

EMAHO! Zhromaždite sa opäť, moji milovaní synovia a dcéry a načúvajte. Ak ste počas analýz a skúmania svojich myslí spôsobom popísaným vyššie neuspeli v nájdení mysle tak, že by ste mohli ukázať a povedať: „Toto to je!“ a keď sa vám nepodarilo nájsť ani atóm, ktorý by ste mohli nazvať konkrétnym, potom váš neúspech bol najväčším úspechom!

Za prvé, myseľ nemá žiadny pôvod. Keďže to je pôvodne prázdnota jej podstata nemá žiadnu substanciu. Za druhé, nemá žiadne umiestnenie, žiadnu farbu a žiadny tvar. Nakoniec, nehýbe sa: bez pohybu sa rozplýva bez stopy; jej činnosť je prázdnou aktivitou; jej prázdnota, prázdne prejavy.

Prirodzenosť mysli nie je vytvorená príčinou na prvom mieste a nie je zničená faktormi, alebo podmienkami na konci. Má stálu veľkosť: nič k nej nemôže byť pridané, alebo z nej vzaté, je neschopná nárastu, alebo úbytku a nemôže byť naplnená, alebo vyprázdnená.

Keďže prirodzenosť mysli je všetko presahujúca, základom samsáry aj nirvány, je bez sklonov a zaujatosti. Žiadny tvar neobjasňuje jej skutočnosť viac, než iný, a manifestuje všetko a všetkých rovnako, bez prekážok.

Myseľ nemôže byť vôbec ustanovená, či definovaná ako niečo špecifické, keďže ide za obmedzenia existencie a neexistencie. Bez prichádzania a odchádzania, je bez zrodenia a umierania, bez jasnosti či zatemnenia.

Prirodzenosť mysli je vo svojej čistote podobná čírej kryštálovej guli: jej podstata je prázdnota, jej prirodzenosť je jasnosť a jej schopnosti sú bez prerušenia.

Prirodzenosť mysli nie je žiadnym spôsobom ovplyvnená negativitou samsáry. Od počiatku je Buddhom. Tomuto dôverujte!

Takéto je moje uvedenie, ktoré uvádza rozpozanie pôvodnej prirodzenosti mysli, základu nášho bytia, našej skutočnej bytostnej kondície.

Pieseň piata

Povstanie klamu

EMAHO! A opäť, môjmu srdcu blízky synovia, načúvajte! Počúvajte, ako je Dharma-kája Kuntu Zangpo slobodný bez nutnosti ani len okamihu meditácie, a ako šesť typov bytostí putuje v samsáre, bez toho, aby učinili najmenší negatívny, alebo zlý skutok.

Na počiatku, pred tým, než čokoľvek bolo, bezmenná samsára a nirvána boli čistým potenciálom v pôvodnom základe bytia. Takto v tom čase povstala úplná prítomnosť zo základu: rovnako, ako žiari prirodzené svetlo kryštálu, keď naň dopadnú slnečné lúče, keď bolo pôvodné vedomie úplnej prítomnosti oživené životnou silou, pečať vázy večnej mladosti bola zlomená a spontánne povstávajúce jasné svetlo zažiarilo na nebi, ako svetlo vychádzajúceho slnka, v podobe čistých krajín čistého bytia a pôvodného vedomia[1].

Potom Dharmakája Kuntu Zangpo pochopil, že toto je jeho spontánna manifestácia a okamžite rozpustil vonkajšie svetlo čistého bytia a pôvodné vedomie do vnútorného jasného svetla. V pôvodnom základe bytia, čistom od počiatku, dosiahol buddhovstvo.

Avšak my neosvietené bytosti nechápeme, že podstatou spontánne povstávajúcich javov bola naša vlastná prirodzená žiarivosť a výsledkom bola nedbalosť a zmätok. Tomuto sa hovorí „nevedomosť, ktorá sprevádza každý vnem,“

Takisto boli v tom období jasné svetlo a javy povstávajúce zo základu jasného svetla vnímané ako dva. Toto sa nazýva „konceptuálna nevedomosť.“ V tomto bode sme upadli do pasce nevedomého dualizmu.

Následne, ako sa množil potenciál našej skúsenosti a postupne rozširoval rozsah našej aktivity, povstala celá škála samsárickej činnosti. Potom sa objavili tri jedy emócií spolu s piatimi jedmi, ktoré sa z nich vyvinuli, z piatich jedov sa rozvinulo osemdesiatštyri tisíc foriem vášní, a tak ďalej. Odvtedy až do tohto samotného okamžiku sme znášali potešenie a bolesť neustáleho otáčania sa kolesa (samsáry). Donekonečna sme krúžili v tejto samsárickej existencii, akoby pripevnený k vodnému kolesu.

Ak chcete rozvinúť túto tému, obráťte sa na Kunkhjen Longčhenopovu Pokladnicu Najvyššieho Prístupu a na Nepreniknuteľný Oblak Najvyššieho Významu, a ďalšie.

Teraz, hoci ste si skrz hlboké osobné inštrukcie vášho lámu uvedomili seba-klam a blud zakotvené v temnej jaskyni vašej mysle, takisto ste rozpoznali vašu myseľ ako Buddhu. Stretli ste sa s pôvodnou tvárou Prvotného Pána, Ádibuddhu, a viete, že máte rovnaký potenciál, ako Kuntu Zangpo. Moje duchovné deti, kontemplujte túto radosť z hĺbky vašich sŕdc!

Takéto je moje uvedenie, uvádzajúce zaručené rozpoznanie klamu.

Pieseň šiesta

Uvedenie do našej pravej podstaty existencie

EMAHO! Opäť, milované deti môjho srdca, načúvajte! Myseľ, tento univerzálny koncept, toto najvýznamnejšie zo slov, manifestuje škálu potešenia a bolesti v samsáre a nirváne, nemajúc samostatnú existenciu. Je tu toľko veľa názorov o tom, koľko je prístupov k buddhovstvu. Má to nespočet synonymov.

V bežnom jazyku to je „ja“; niektorí hinduisti to nazývajú „Ja“; žiaci šrávakov hovoria „bezpodstatná individualita“; nasledovníci Iba Mysle (Čittamatra) to volajú jednoducho „myseľ“; niektorý to volajú „dokonalý vhľad“; niektorí to volajú „buddhovská prirodzenosť“; niektorí „veľkolepý postoj“; niektorí „stredná cesta“; ďalší „kozmické semeno“; niektorí „pokračovanie reality“; niektorí to volajú „univerzálny základ“; niektorí to volajú „obyčajné vedomie“[2]. (Prosím, porovnajte s poznámkou; prekl.) Keďže synoným pre myseľ, nálepiek, ktoré tomu dávame, je bezpočet, poznaj ju, čím skutočne je. Poznaj ju na základe skúsenosti tu a teraz. Spočiň v prirodzenom stave podstaty tvojej mysli.

Keď je v kľude, je myseľ bežným vnemom, nahá a bez okrás; keď hľadíte priamo na to, nemôžete vidieť nič, iba svetlo; ako úplná prítomnosť (rigpa) je jasnosťou a uvoľnenou bdelosťou prebudeného stavu; ako vôbec nič špecifické je to tajnou plnosťou; je to konečnou nedualitou žiarivosti a prázdnoty.

Nie je to večné, keďže vôbec nič nebolo dokázané o jeho existencii, Nie je to prázdne, keďže je to jasnosť a bdelosť. Nie je to jednotou, keďže mnohosť je očividná vo vnímaní. Nie je to mnohosť, keďže poznáme jednu chuť jednoty. Nie je to vonkajšou funkciou, keďže prítomnosť je vlastná okamžitej skutočnosti.

V okamžiku tu a teraz vidíme tvár Pôvodného Pána zotrvávajúcom v srdcovom centre. Identifikujte sa s ním, moji duchovní synovia. Ktokoľvek ho popiera, želajúc si viac z inokadiaľ, sa podobá mužovi, ktorý našiel svojho slona, ale pokračuje v nasledovaní jeho stôp. Môže prehľadávať tri dimenzie mikrokozmického svetového systému po celú večnosť, ale nenájde ani len meno Buddhu líšiace sa od toho v jeho srdci.

Také je moje uvedenie, uvádzajúce rozpoznanie našej pravej existenčnej podstaty, ktorá je hlavnou realizáciou v Preseknutí sa skrz /tregčhö; dosť nepodarený a Čhogjal Namkhai Norbu Rinpočhem často kritizovaný preklad tohto slova, ktoré Rinpočhe prekladá skôr v zmysle spontánneho uvoľnenia; prekl) do Veľkej Dokonalosti.[1] Sku dang ye shes: táto mandala je poľom nekonečne malých mandál svetla (thig le) – svetelných zárodkov/semien – vyžarujúcich zo srdca Kuntu Zangpa.

[2]Našťastie tu Keith Dowman uviedol pôvodné výrazy, takže je to zrozumiteľnejšie pre ľudí, ktorí sú zbehlí v tomto obore:

Nga (ja); bdag (átman); bdag med (ne-ja); sems (čitta, myseľ); shes rab pha rol tu phyin pa (pradžňaparamita);bde gshegs snying po (sugatagarbha, buddhovská prirodzenosť); phyag rgya chen po (mahámudrá) dbu ma (madhajamaka); thg le nyan gcig; chos kyi dbyings (dharmadhátu); kun gzhi (álaja); tha mal shes pa.

Žiadne komentáre: