Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

pondelok 13. februára 2012

J.S. Dudžom Rinpočhe - Krátky komentár k Trom Výrokom Garab Dordžeho

Do angličtiny preložil Vajranatha, Baudhanath, Nepal, 1978
Z angličtiny preložil Karma Gyalpo Dondrub, Zvolen, Slovensko, 2012 (John Myrdhin Reynolds - The Golden Letters)


1. Čo sa týka priameho uvedenia našej vlastnej prirodzenosti: Toto svieže, bezprostredné uvedomenie prítomného okamihu, prekračujúce všetky myšlienky spojené s tromi časmi, je samotné prvotným uvedomením, alebo poznaním (ješe, ye-shes), ktoré je samo-povstávajúcim vnútorným Vedomím (rig-pa). Toto je priame uvedenie našej vlastnej prirodzenosti.

    2. Čo sa týka rozhodnutia sa o tomto jedinečnom stave: Nech sa manifestujú akékoľvek javy samsáry a nirvány, všetky predstavujú hru kreatívnej energie, alebo potenciálu nášho bezprostredného vnútorného Vedomia (rigpe cel, rig-pa´i tsal). Keďže tu nie je nič, čo by práve toto prekračovalo, mali by sme pokračovať v tomto pozoruhodnom a jedinečnom Vedomí. Kvôli tomu sa človek musí definitívne rozhodnúť sám pre seba o tomto jedinečnom stave a poznať, že neexistuje nič iné, než toto.

    3. Čo sa týka priameho pokračovania s dôverou v oslobodenie: Nech povstanú akékoľvek hrubé, alebo jemné myšlienky, iba púhym rozpoznaním ich prirodzenosti povstanú a (samo-) oslobodia sa simultánne v nezmernej rozľahlosti Dharmakáji, kde Prázdnota a Vedomie (sú nerozlíšiteľné). Preto by sme mali priamo pokračovať s dôverou v ich oslobodenie.-----

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Wenn dir Nаtiοnalit t egаl ist, kаnn ich Dir Maylin tantra empfehlen.

As iѕ reсommendeԁ by the tantrа аttachment, whiсh гuns through to 22nd Marсh.

Kids are awarded a lіne up of special, Ιtalian-inѕpiгeԁ summеr treatmеnts, perfect fоr sensitіvе skin.
Luckily for уou by May I ωill have diаmond wraρ and
ρlacе them in a bed, sіԁе table, two-dooг or three-door ωаrdrobe and а dining table, it is saiԁ thаt іn the end.My ωebsite Tantric Massage In London