Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

streda 6. júna 2012

Čagdud Tulku - 37 kľúčových bodov

Z angličtiny preložil Karma Gyalpo Dondrub

 
                Pre zástup mojich  žiakov, ktorí sú so mnou spojení minulými prianiami a karmou, som ja, tulku nazvaný Čagdud, láskyplný starý muž, inšpirovaný mojimi pocitmi lásky k vám, napísal túto správu a poslal ju tátošom vetra. Prosím, pozrite si ju.

1)      Invokujete osvietený prúd mysli rigdzinov troch línií s vierou, rešpektom a túžbou?
2)      Snažíte sa uskutočniť esenciu tohto ťažko vyhratého stavu slobody a možností – tak vzácneho, ako kvitnutie udumwary – skrz prax posvätnej dharmy?
3)      Presekávate sa skrz putá svojej pripútanosti k všetkým pominuteľným, iluzórnym javom tohto života?
4)      Keďže následky vašich správnych a nesprávnych činov sú neodvratné, snažíte sa praktikovať cnosti a vyhnúť sa necnostiam?
5)      Keďže tu nie je možnosť trvalého šťastia v cykloch existencie, povstal vo vašom prúde mysli jemný postoj odriekania?
6)      Keďže načúvanie autentickej náuke rozptyľuje nevedomosť, zažínate lampu dharmy znovu a znovu?
7)      Keďže váš prúd mysli nebude skrotený čisto načúvaním náuke, presekávate sa skrz špekulácie vnútornou kontempláciou?
8)      Aby ste neboli zviazaní konceptuálnymi výtvormi z načúvania a kontemplovania, praktikujete na základe hlavných bodov inštrukcií priamej transmisie?
9)      Vediac, že cyklická existencia postráda akékoľvek  spoľahlivé útočisko, udržujete tri najvyššie zdroje útočiska na korune svojej hlavy?
10)   Aby sme našli ochranu pred utrpením v cyklickej existencii, zanechali ste ubližovanie druhým a aj myšlienku na ubližovanie?
11)   Keďže neexistuje cítiaca bytosť v šiestich oblastiach, ktorá by nebola vašou vlastnou matkou, či otcom, meditujete s rovnosťou o podobnosti a láskavosti všetkých?
12)   Keď vidíte bytosti, ktoré boli vašimi rodičmi, ako nepretržite vytvárajú príčiny utrpenia a sú mučení následkami, je vaše srdce pohnuté súcitom?
13)   Vediac, že príčinou šťastia je cnosť, keď vidíte šťastie iného, radujete sa celým srdcom?
14)   Vediac, že prchavé šťastie neprináša trvalé uspokojenie, vytvárate prianie aby ste priniesli trvalé šťastie?
15)   Dohliadajúc na svoj vlastný prúd mysli, smerujete vaše telo, reč a myseľ na cestu cnosti?
16)   S vašimi nahromadenými cnosťami a bohatstvom, znásobenými vizualizáciou, robíte obetovanie, aby ste uskutočnili nahromadenie zásluh?
17)   Aby ste vykorenili pripútanosť seba-uchopovania, obetujete svoje telo štyrom typom hostí?
18)   Keďže základná prirodzenosť obetovania je prostá konštrukcií, udržiavate náhľad, ktorý uskutočňuje akumuláciu čistého vedomia?
19)   Aby ste odvrhli ťažký náklad škodlivých činov, prekážok, chýb a úpadkov, robíte doznanie použijúc štyri sily ako váš protijed?
20)   Vidiac Vadžrasattvu,  zjednotenie vnútorného vedomia a prázdnoty, ako identického s vašou vlastnou pravou prirodzenosťou, rozpúšťate jemné zvykové vzorce v základnom priestore?
21)   Viete, že najveľkolepejšia, najhlbšia duchovná cesta je rýchla cesta Guru Jogy?
22)   Počuli ste o tom, že je lepšie meditovať raz na svojho lámu, ako meditovať mnoho eónov na stovky tisíc božstiev?
23)   Dosiahli ste takú jasnosť vizualizácie, že lámové atribúty – farby, ozdoby, ornamenty a róby – sú zreteľné a spontánne sa objavujúce, jasné a rozlíšené?
24)   Žiari vaše slnečné svetlo viery a čistých samájí na snežnú horu lámu, ktorý je zhromaždiskom prúdu požehnania?
25)   Aby ste očistili prekážky nahromadené skrz vzájomne závislé činy tela, reči a mysle, nasledujete hlbokú cestu obdržania štyroch splnomocnení znovu a znovu?
26)   Aby požehnania línie od mysli k mysli vstúpili do vášho prúdu mysle, zjednocujete lámovu myseľ s vlastnou?
27)   Stretli ste zoči voči konečného lámu, zjednotenie vnútorného vedomia a prázdnoty, ako svoju vlastnú pravú prirodzenosť, úplne bezusilovnú a priestrannú?
28)   Vnímate všetky javy po meditácii – javy, zvuky a myšlienky – ako osvietenú formu, reč a myseľ lámu?
29)   Chápete, že hoci všetky javy samsáry a nirvány nie sú vašou vlastnou mysľou, neexistujú mimo vašu myseľ?
30)   Aby ste sa presekli cez hustú sieť konceptov, prešli ste prípravou zničenia príbytku bežnej mysli?
31)   Keď uskutočňujete hlavnú prax – priame postrehovanie pravej prirodzenosti ako vnútorného vedomia – spočívate bez úsilia, priestranne a úplne bez zámeru?
32)   Bez vynútenej meditácie, ale zároveň bez rozptýlenia, ste oboznámení s najmajestátnejším a jemným druhom pozornosti?
33)   Hoci váš náhľad môže byť vznešený ako obloha samotná, ste úzkostliví v dodržiavaní morálnych volieb vo svojom jednaní?
34)   Čo sa týka cieľa samotného, bezčasého a spontánneho zavŕšenia, presekli ste sa skrz putá nádeje a strachu?
35)   Ak máte pocit, že si chcete sadnúť, spočívate v citadele prvotného bytia?
36)   Ak máte pocit, že chcete ísť, nasledujete pravú cestu?
37)   Ak máte pocit, že chcete niečo urobiť, prinášate veľký prospech bytostiam?

Prosím, preskúmajte pozorne, aby ste určili, či sa týchto tridsať sedem kľúčových bodov vzťahuje priamo na vás a v každom čase a vždy.  Pre mňa, Čagduda, zaťaženého váhou môjho veku, toto ťažko tvárniteľné staré telo, tento sukovitý strom, s búrkami nevyvážených elementov, a napriek tomu nie som zranený.  Hordy démonov a inak zlomyseľných duchov mi s slúžia s rešpektom. Položil som základy, aby sa náuky veľkého tajomstva mohli v budúcnosti rozvinúť.  Ak odídem, mám istotu, že budem v prítomnosti môjho lámu, Padma Džungneho (Padmasambhava, prekl.). Ak ostanem, mám istotu, že budem živiť lásku lámu voči jeho študentom. Čokoľvek som spravil, som šťastný, jogín ilúzie, ktorý vám toto ponúka v rozľahlom a veselom stave mysle. Prosím, pozrite na toto s potešením! Nech sa to nezmazateľne otlačí vo vašich mysliach!

-----

Žiadne komentáre: