Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

utorok 6. mája 2014

Gomčhenovia, veľkí meditujúci

Z angličtiny vybral a preložil Ngakpa Tongnyid Dorje

ZDROJ

Gomčhen

Gomčhen znamená „veľký meditujúci“. Tento titul,  označuje laických kňazov v Bhutane, ale v iných Himalájskych regiónoch sú laický kňazi označovaní ako ngakpa, čo znamená „praktikujúci tantry“.  Takže „veľkí meditujúci“ v Bhutáne hrali po stáročia úlohu rozširovania a udržiavania duchovného prospechu vo svojich komunitách.  Úloha gomčhena je podobná mníšskej v smere pomoci ostatným,  ale majú rozšírenú úlohu, ktorá prekračuje to, čo môže mních, či mníška, spraviť v rámci laickej komunity.  Hlavný rozdiel medzi gomčhenom a mníchom, či mníškou, je v ordinácii (vysvätení, prekl.) a vo fakte, že gomčhen si môže zvoliť rodinný život, zatiaľ čo pôsobí ako duchovný vodca pre ostatných. Oboznámenosť s rodinným životom otvára gomčhenovi mnoho možností, aby mohol byť užitočný svojej laickej komunite spôsobom, ktoré nie sú bežné u mníchov a mníšok.
Zatiaľ čo gomčhen dodržuje päť príkazov a je trénovaný v umení rituálov, buddhistickej filozofie, meditácie, astrológie a medicíny, jeho hlavnou kapacitou je byť učiteľom Dharmy pre laickú komunitu.

Vzdelanie a tréning

Trácícia gomčhenov začala v Bhutáne v 8.storočí, keď Guru Rinpočhe uviedol  do Bhutánu vadžrajánu.
(...)
Ako výsledok, generácie gomčhenov sa trénovali v rovnakých zručnostiach, ako je maľba, kaligrafia, atď. Navyše k umeniam, sa mladí gomčhenovia trénujú v astrológii, medicíne, posvätnom tanci a kresleniu mandál. Rozvinú kompetenciu vo všetkých rituálnych umeniach a strávia roky, aby sa stali zruční v používaní rituálnych nástrojov, ako je krátka a dlhá trúbka, vadžra a zvonec, bubon a činely. Potom sa učia, ako postaviť oltár a vyrobiť tormy.

(...)

Vzdelanie (mladého, prekl) gomčhena je zamerané na tréning mysli a tréning v bódhičitte, takže tieto deti (ktoré sa trénujú za gomčhenov, prekl) sa naučia byť nenásilné, disciplinované, súcitné a spokojné. Tento typ vzdelania je určený na propagáciu  sebadôvery a pozitívneho zodpovedného postoja voči sebe a druhým v spoločnosti. Toto teší rodičov a robí ich veľmi šťastných keď vedia, že boli zasiate správne príčiny a podmienky pre šťastie ich detí.

(...)

Keďže cesta gomčhena je cestou meditácie a prinášania Dharmy ostatným, sú gomčhenovia od mladého veku vzdelávaní v princípoch buddhizmu. Študujú z nasledovných troch textov sútry: Šantidévovej Bodhičarjavatara; Čandrakirtiho Madhjamika, a Vasubhandovej Abhidharmakoša. Získajú široké poznanie týchto textov, ako aj ďalších, ale ich hlavný tréning je v tantrickej praxi a tréningu mysli.

(...)

Časť tréningu gomčhenov  je spraviť praxe ngondro. Tto sa robí, aby boli očistené fyzické a mentálne zatemnenia. A potom idú gomčhenovia na jednoročné ústranie, aby mohli robiť tantrické praxe na očistenie ich karmy, aby mohli byť lepšie nápomocní svojej komunite. Gomčhen vie, že jeho zodpovednosť za šťastie ostatných zavisí na jeho vlastnom osvietení v prospech všetkých cítiacich bytostí. Vstúpením do tantrických praxí a robením ústraní ešte viac očistí svoje vedomie, takže môže vylepšiť svoju službu pre druhých.

(...)

Gomčhen trénovaný v menení počasia ide na ústranie aj v lete, aby robil modlitby a priniesol pre farmárov dážď  ak si myslia, že to potrebujú pre lepšiu úrodu. Gomčhen môže dážď aj zastaviť, ak ho farmári požiadajú. Ak chcú laici inštrukcie k meditácii, gomčhen je tu, aby im ukázal k nej cestu.


Tantrické praxe

Sú dve tantrické praxe, v ktorých sa gomčhenovia trénujú. Prvá sa nazýva kjerim. Toto je časť jogy božstiev, kedy sa človek zameriava na videnie seba ako božstva a transformáciu svojho obyčajného vedomia a pocitu identity na toto konkrétne božstvo. Tento typ meditácie pomáha praktikujúcemu prekonať pocit „byť iba obyčajný“ a pomáha extrahovať viac z jeho potenciálu pre osvietenie. Druhá prax je dzogrim. Tu praktikujúci vidí seba, ako božstvo, ale praktikuje nepripútanosť k forme božstva. Namiesto toho zrealizuje prazdnotu v tvare božstva.

Tieto dve praxe potom slúžia ako prostriedok, ktorým praktikujúci môže dosiahnuť nerozdielnu jednotu metódy a múdrosti. Ak dokáže myseľ zrealizovať prázdnotu, zatiaľ čo udržiava tvar, potom toto môže slúžiť ako prípadná príčina pre vševedúcu myseľ. Takže, ak sa gomčhen trénuje a robí takýmto spôsobom ústrania, dosiahne nejaké duchovné realizácie, ktoré z neho spravia lepšieho učiteľa Dharmy, ktorých môžu ostatní nasledovať. Bude chcieť učiť metódy pre osvietenie ostatných, takže je pre neho dôležité robiť intenzívne praxe, ktoré rýchlo vyústia vo vševedúcej mysli buddhovstva.

(...)

Takže vysoký gomčhen je niekedy láma, alebo rinpočhe, za ktorým môžu ľudia prísť po inštrukcie na ceste k osvieteniu. Vedie, že tu vždy je, aby im pomohol rozvinúť ich duchovné realizácie na ceste za osvietením, a to vyvolá v ľuďoch pocity oddanosti. Takýmto spôsobom môže byť gomčhen akýmsi útočiskom, pretože ho laici budú považovať za ochrancu ich šťastia a duchovného blaha. Keď ľudia vedia, že tu gomčhen je, aby im slúžil s čistým srdcom bódhičitty, tak to automaticky uvoľňuje všeobecné povedomie a vytvára atmosféru pokoja.

Dôležitosť ústrania

Ústranie je kľúčovou časťou tréningu mysli Dharma-praktikujúcich a integrálnou časťou života gomčhena. ... Počas ústrania venujú zásluhy miestnym ľuďom a všetkým cítiacim bytostiam. Gomčhen si rozdelí deň a noc na šesť častí, počas ktorých sa plne venuje mieru a šťastiu ľudí.

(...)

Pre gomčhenov je životným cieľom osvietenie v prospech všetkých cítiacich bytostí, ktoré boli našimi matkami. Takže ústranie slúži a prostriedok pre príležitosť, aby sa gomčhen stal ešte viac odpútaný od vonkajších prejavov reality a získal duchovnú silu a vhľad, ako výsledok tantrických meditačných praxí. 

Je veľa štádií v robení ústrania. Prvé ústranie sa nazýva ngondro. To je prípravná prax, ktorá začína prijímaním útočiska u Troch Klenotov, až po gurujógu. Je to kompletný tréning pre fyzickú aj mentálnu očistu a trvá rok.


Potom je ďalším štádiom trojročné ústranie, ktoré je zamerané na Tri Korene: lámu, jidam a khandro. Po ukončení tohto ústrania je gomčhen autorizovaný, aby viedol hlavnú ceremóniu. Trojročné ústranie je vysoko žiadúce, pretože je to príležitosť dosiahnuť hlboké skúsenosti duchovného vhľadu a viac rozvinúť duchovnú silu založenú na múdrosti, realizovaním prázdnoty a čistého vedomia. Po tomto ústraní aj obyčajný gomčhen bude schopný dávať ľuďom náuky a ukazovať správnu cestu k osvieteniu.-----

Žiadne komentáre: