Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

streda 22. augusta 2007

Osemnásť piesní realizácie - 1

Toto sú piesne ranných majstrov Veľkej Dokonalosti, alebo dzogčhenu, ktoré vyjadrujú realizáciu slávnych Osemnástich základných tantier dzogčhenu rady semde.


Z knihy Wellspring of the Great Perfection,

Erik Pema Kunsang, a s prihliadnutím na preklad

Adriana Clementeho, do slovenčiny preložil

Karma Gyalpo Dondrub


Namo Guru Vidjadharebhja

1.Veľký Garuda

Význam Veľkého Garudu, spontánnu pieseň meditácie zaspieval týmito slovami kráľ Dhahena Talo, v santalovom lese o polnoci:

HUNG

Táto nemenná dharmata,

Základ všetkého nepredstaviteľný, je prebudenou mysľou,

Za dosahom dualistických myšlienok.

Prebudená myseľ prekračujúca videné tvary,

Nemôže byť rozlíšená a ani nemôže byť uchopená myšlienkami.

Túto samotnú myseľ, neopísateľnú ako priestor,

Ponechávam bez rozptýlenia – neznečistenú, nepostrehnuteľnú.

V rozľahlosti dharmadhátu nevytvorenom meditáciou,

Bdelosť (rigpa) bez konceptov, zotrváva teraz nerozptýlená.

Takýmto spôsobom nie je istotne o čom ďalej meditovať.

V mojich predchádzajúcich zrodoch som bol zrodený ako kráľ,

Ale teraz, spievaním tejto dóhy bola moja pýcha zlomená.

V minulosti som prijal rozhodnutie dosiahnuť najvyššie osvietenie,

Pokračoval v miesení mojej mysle s dharmou.

Kvôli tomu sa toto moje iluzórne telo rozpadlo na prach,

A v mojej mysli zasvitlo svetlo Samantabhadru.

GHITAMA KOSALA HOH!

A navyše, toto sú slová vyslovené Bhaši Rišiom:

Nekonceptualizuj pozornosť akýmkoľvek spôsobom;

Ponechaj ju takú, aká je, prirodzená, nepostrehnuteľná.

Toto bola prvá: realizácia Veľkého Garudu. ITHI.

2.Kukučka Rigpy

Realizácia Kukučky Rigpy, spontánna meditačná pieseň o rigpe bola zaspievaná týmito slovami starším princom Radžahastim, v Santalovom Lese v Grošikhe, v prvej časti noci:

HUNG

Nepostrehnuteľný a bezčasý základ všetkého, základný priestor dharmadhátu,

Samo existujúca prebudenosť veľká rovnosť podobná priestoru,

Je Samantabhadra, mimo slová a písmo.

Keď je raz vaša myseľ a dharmata rovnocenné a neduálne,

Nech už ste akokoľvek zapletený do skutkov tela, reči a mysle,

Prebudená myseľ dharmaty je nemenná.

Táto prebudená myseľ je základom všetkého, mimo prúd myšlienok,

Bez zámeru, usadená v sebe.

Zaiste, meditácia nie je nič iné, ako toto.

A keď sa agregáty, ilúzia, rozpadne,

Zasvitne vo mne svetlo Samantabhadrovej mysli..

GHITAMA KOLASA A HOH!

A navyše, Šrí Singha uviedol:

V seba-vedomej rozličnosti prebudenosti,

Ostaň nerozkolísaný v tom, aké to je.

Toto bola druhá: realizácia Kukučky Rigpy. ITHI.

3. Veľký Priestor

Realizácia Veľkého Priestoru, spontánna meditačná pieseň o pôvodnej prebudenosti, bola zaspievaná týmito slovami princeznou Sarani, v Záhrade kvetov udumvara, v druhej časti noci:

Základ všetkého, nepostrehnuteľné, bezčasé dharmadhátu,

Nevzniká z príčin a podmienok,

A preto nie je nikdy rozdelená ani nezaniká.

Tento samo-existujúci víťaz, spontánne dokonalý,

Samo-existujúca myseľ Vadžrasattvu , mimo čohokoľvek,

Zaiste to nie je nič iné, než môj vlastný stav, teraz zrealizovaný.

A keď sa agregáty, ilúzia, rozpadnú,

Zasvitne myseľ Samantabhadru, najväčší poklad.

GHITAMA KOLA HOH!

A navyše, Árjadéva uvádza:

Vedomie samotné nie nejakou inou vecou,

Tak ho ponechajte ako myšlienok prosté, žiarivé poznanie.

Toto bola tretia: esenciálna realizácia Veľkého Priestoru. ITHI:

4. Šesť sfér

Realizácia Šiestich sfér, spontánna meditačná pieseň o priestore bola zaspievaná týmito slovami Nágarádžom v hlbinách oceánu pri prvom svetle úsvitu:

Bez stredu a bez uhlov, podobná oblohe,

Leží dharmakája za dosahom myšlienok a slov.

Aby si očistil všetky bytosti v troch ríšach,

V prebudenej mysli, základe všetkého, buď bez úsilia a úplne čistý,

Zotrvaj v rovnosti a bez hľadania: toto je najvyššia meditácia.

Neupravuj rigpu, ale ponechaj ju v dimenzii dharmadhátu,

Toto je najvyššia cesta k oslobodeniu.

Toto skutočný stav poznania Sugatov troch časov:

Objavil som, že nech sa snaží akokoľvek, nikto nenájde nič viac, ako toto!

A keď sa tieto hmotné agregáty rozpadnú,

Dosiahnem stav neoodelenosti od Samantabhadru.

GHITAMA KOLASA HOH!

A navyše Spontánna Predpoveď/Veštba uvádza:

Keďže sú všetky javy bezčasou, dokonalou čistotou,

Osloboď sa od nádeje a hľadania niečoho iného.

Toto bola štvrtá: esenciálna realizácia Šiestich sfér. ITHI.

5. Veľká Sila

Realizácia Veľkej Sily, spontánna meditačná pieseň o prebudenej mysli, bola zaspievaná týmito slovami Kukkurádžom, Kráľom Psov, na Ostrove v oceáne, pri druhej časti úsvitu:

HUNG

Samantabhadra, bezčasý a spontánne dokonalý,

Jasný, prostý myšlienok, nevytvorený, ja prebudenou mysľou.

Kým zotrváva vedomie nepohnuté – kľudné a neporušené –

Z dharmadhátu, bez vzťažných bodov a nemenné.

Žiadna myšlienka nie je sformovaná a nedrží vôbec žiadny koncept.

Táto zázračná myseľ samotná je najvyšším tajomstvom,

Leží mimo dosah sluchu, či iných zmyslov.

Ponechaj vedomie nemenné a nevyrušené,

V nemennom priestore základu všetkého.

Nenachádzam inú meditáciu, než túto.

Tri ríše sa rozpúšťajú do seba,

Takže usilovanie a dosahovanie viac nie je potrebné.

Prekročiac nádej a strach som sa skutočne prebudil.

GHITIMA KOLA HOH!

A navyše, Árjadéva potvrdzuje:

Nedotknutá prebudenosť prostá prijímania dobrého a odmietania zlého,

Ako na Zlatom Ostrove, táto prebudenosť je sama potešujúca.

Toto bola piata: esenciálna realizácia Veľkej Sily. ITHI.

6. Meditácia na Bódhičittu

Realizácia Meditácie na Bódhičittu, spontánna meditačná pieseň o základnom priestore, bola zaspievaná týmito slovami Nágardžunom v čarokrásnom lese hory Sri Parvaty, v tretej časti úsvitu:

Na hranicu vnímania, bezčasú rozľahlosť základného priestoru,

Kladiem rigpu na jej konečný odpočinok.

Teraz zotrváva základný priestor nemenný a rigpa neporušená.

Nerozkolísaná a nedotknutá, čistota priestoru,

Táto prebudenosť je jasná, nerozptýlená, nepostrehnuteľná.

Pochopil som, že nič než toto nazývané „meditácia“ neexistuje.

Toto moje telo vytvorené z hrubej hmoty,

Dosiahlo teraz štádium neduality.

GHITAMA KOLASA HOH!

Navyše, inštrukcie nazvané Náhrdelník z Bieleho Kryštálu citujú:

Javy a existencia, dharmata od počiatku,

Sú preto dharmatou, ktorá zažíva seba samú.

Toto bola šiesta: esenciálna realizácia Meditácie na Bódhičittu. ITHI.

7. Nádherné

Realizácia Nádherného, spontánna meditačné pieseň o múdrosti piatich elementov, bola zaspievaná týmito slovami Kukkurádžom Mladším, na brehu oceánu, pri prvom rozbresku dňa:

Prirodzenosť prebudenej mysle má týchto päť elementov:

Prirodzene jasná a neformovaná, je podobná priestoru,

Keďže spaľuje dualistickú pripútanosť u bytostí, podobá sa ohňu,

Keďže je bezčasá a bez vzťažných bodov, podobá sa vzduchu,

Keďže je prostá dualistického znečistenia, podobá sa vode,

Keďže je tvrdá a úplne bez vád, podobá sa zemi,

Prebudená prirodzenosť mysli má tieto vlastnosti od počiatku.

Čistá a bezčasá, ako obloha;

Bez rozptýlenia a vzťažných bodov –

Pochopil som, že meditácia je jednoducho toto.

Moje telo vytvorené z pevnej hmoty,

Dosiahlo teraz štáium neudality.

GHITAMA KOLASA A HOH!

Hrádz Vadžry navyše cituje:

V bezčasom prebudenom stave, je konceptuálne myslenie vyčistené;

Preto neodmietaj myšlienky, ale nechaj ich, nech prirodzene ustanú.

Toto bola siedma: esenciálna realizácia Nádherného. ITHI.

8. Všesplňujúci Klenot

Realizácia Všesplňujúceho Klenotu, spontánna meditačná pieseň o zavŕšení, bola zaspievaná týmito slovami Bódhi Jakšini, v druhej časti rozbresku dňa:

Prirodzenosť prebudenej mysli nie je niečo k dostatiu, či videniu,

A predsa sa to všetkým prejavuje, ako niečo videné.

Neporušené ničím, nemôže to byť skúmané.

Takáto prirodzená myseľ neprebýva na ničom.

Poznanie tohto je prirodzenosť prebudenej mysli.

Akokoľvek to upravujete, tento priestor ostáva nezasiahnutý,

A táto dimenzia nemôže byť nájdená intelektom.

Čistá skutočnosť podstaty mysli, je ako priestor,

Je nezložená a bez skutočnej existencie.

Pochopil som, že meditácia je jednoducho toto.

Keď sa toto hmotné telo rozpadne,

Srdce Samantabhadru bude vo mne žiariť.

Navyše, Maha Rahula povedal:

Samsára sa vyčisťuje bez toho, aby bola odmietaná,

A na jej mieste svitá slnko múdrosti.

Toto bola ôsma: esenciálna realizácia Všeslňujúceho Klenotu. ITHI.

9. Najvyšší Vrchol

Realizácia Najvyššieho Vrcholu, spontánna meditačná pieseň o neprítomnosti úsilia, bola zaspievaná týmito slovami kurtizánou Buddhamati, medzi stromami ňagrodha (ficus indica), kde vtáci zosadli v tretej časti rozbresku dňa:

Nádherné, dharmata prebudenej mysli,

Nemôže byť skúmaná ani analyzovaná,

Nemôže byť nájdená, alebo zmenená nejakými opatreniami.

Mimo myseľ nie je žiadny iný buddha,

Nenájdeš ho skúmaním, nie je nič iné, než myseľ.

Tento buddha je nemodifikovanou prirodzenosťou mysle.

A táto prebudená esencia, bezčasá a nehľadaná,

Neudržiavaná koncentráciou, prítomná sama sebou,

Pochopila som, že budhovská myseľ nie je nič iné.

Keď sa moje materiálne telo rozpadne na prach,

Srdce Samantabhadru bude vo mne žiariť.

Navyše, Maháguru prehlásil:

Všetko je ozdobou pre jasnú múdrosť,

A je prečiatené tým, že si to jednoducho uvedomíš.

Toto bola deviata: esenciálna realizácia Najvyššieho Vrcholu. ITHI.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

nádherný a výstižný opis vo forme slov

Anonymný povedal(a)...

The paradіse Τаntrа ωаs cleаn and relаxing.
It is grеat foг tгοut fishing, аmongotheг thіngѕ.


Feеl free to surf to my wеb-site
erotic massage london