Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 13. októbra 2011

Kráľ vytvárajúci všetko 3


Ďalšia ukážka z tejto knihy, spolu s kapitolou, ktorá obsahuje tantru, ktorú Garab Dordže recitoval ako prvú, keď bol dieťa, Úplný priestor Vadžrasattvu.

Ďalšie ukážky nájdete TU a TU.

Z angličtiny preložil: Karma Gyalpo Dondrub.


29. Kapitola o uvoľnení v autentickom stave

                Počúvaj, veľká bytosť! Ja som najvyšší zdroj, čisté a úplné vedomie. Všetky javy sú mnou samým a od počiatku je všetko v autentickej kondícii mojej prirodzenosti. (...)

                Počúvaj! Keďže som ja v autentickej kondícii, všetky javy sa samo-oslobodzujú v základnej prirodzenosti. Bez potreby niečo meniť sa učiteľ samo-oslobodzuje v základnej prirodzenosti. Bez potreby niečo meniť sa náuka samo-oslobodzuje v základnej prirodzenosti. Bez potreby niečo meniť sa zástup žiakov tiež samo-oslobodzuje v základnej prirodzenosti.

                Počúvaj! Keďže sa všetko samo-oslobodzuje, nie je potreba upravovať pozíciu tela, alebo vizualizovať si božstvo. Nie je potreba upravovať hlas, alebo reč.  Nie je potrebné upravovať myseľ meditáciou. Tým, že sa upravujeme nie je možné nájsť autentickú kondíciu, a bez nájdenia autentickej kondície sa človek nemôže samo-oslobodiť. Takýmto spôsobom nedosiahne stav rovnosti v základnej prirodzenosti.

                Počúvaj, veľká bytosť, čo ti vysvetľujem! Od počiatku zotrváva čisté a úplné vedomie, najvyšší zdroj, v autentickej všetko prekračujúcej kondícii; avšak, rozličné tradície s ich náhľadmi, nie sú schopné sa v nej uvoľniť.

                Úplná dokonalosť, zdroj všetkého, bola vždy autentickou kondíciou, ale keď o nej počujú šravakovia a pratjékabuddhovia, presvedčení, že myseľ je zdrojom jedov, snažia sa ju odmietnuť a blokovať. S týmto náhľadom nie sú schopní uvoľniť sa v autentickej kondícii a pokračujp takýmto spôsobom nekonečne veľa kálp.

                Keď praktikujúci mahajánových sútier počujú o úplnej dokonalosti, keďže nechápu, že ich vlastná myseľ je základnou prirodzenosťou, nie sú schopní uvoľniť sa v základnej prirodzenosti. Takýmto spôsobom pokračujú v tréningu a postupe po ďalšie tri kalpy.

                Keď praktikujúci (jogy) počujú o úplnej dokonalosti, keďže nechápu, že prirodzenosť všetkých javov existencie je základnou prirodzenosťou ich vlastnej mysli, nie sú schopní sa uvoľniť v autentickej kondícii. Takýmto spôsobom pokračujú v splnomocňovaní sa skrz faktory realizácie a zázračných činov po ďalších sedem životov.

                Keď praktikujúci mahajogy počujú o úplnej dokonalosti, keďže sú presvedčení, že pravá prirodzenosť je subjektom príčiny a následku, snažia sa zrealizovať úsilím to, čo existuje od počiatku. Takýmto spôsobom, keďže sa nedokážu uvoľniť v autentickej kondícii, pokračujú v praxi, aby dosiahli úroveň troch kontemplácií po tisícšesťsto rokov.

                Keď praktikujúci anujogy počujú o úplnej dokonalosti, keďže definujú prvotný stav v termínoch príčiny a následku, nie sú schopní sa uvoľniť v autentickej kondícii. Pracujúc s príčinou, ktorou je čistá dimenzia prázdnoty javov, zrealizujú jej následok: čistú mandalu múdrosti. Po celý jeden život pokračujú bez prerušenia takýmto spôsobom.

                Keď praktikujúci atijogy počujú o úplnej dokonalosti, ocitnú sa na úrovni prvotného osvuetenia a takýmto spôsobom, bez jednania, dosahujú úplnú blaženosť. Bez potreby úsilia v ich praxi dosiahnu osvietenie.

                Ľudské bytosti a bohovia majú rozdielne kapacity. Niektorí viac inklinujú k tréningu a postupnému progresu, zatiaľ čo iní majú kapacitu pre okamžité pochopenie. Takto bolo učené to čo je najnevyhnutnejšie v súlade s rozličnými kapacitami.

                Atijoga je úplná dokonalosť (a to je jej doslovný význam): a znamená byť v autentickej kondícii, základnej prirodzenosti, ktorá nikdy nemala začiatok; ti znamená, že táto prirodzenosť je samo-dokonalá, bez potreby závisieť na úsilí; joga odpovedá najvyššej joge úplnej dokonalosti. Hovoriť o tejto kondícii v termínoch príčiny a následku sa nezlučuje s poznaním úplnej dokonalosti.

                Hovoriť dualisticky o absolútnej a relatívnej pravde vychádza iba z pocitu, že chceme niečo pridať, alebo ubrať (do, alebo zo základnej prirodzenosti): takýmto spôsobom človek nerozlíši nedualitu. Poznanie buddhov troch časov nazahŕňa dualitu, pretože rozpoznáva jedinú autentickú kondíciu.

30. Kapitola o prirodzenosti Vadžrasattvu, víťazný prápor nikdy neubúda: Úplný priestor Vadžrasattvu

                Počúvaj, Sattvavadžra! Ukážem ti tvoju vlastnú prirodzenosť. Ty si mnou, zdrojom. Ja som a vždy budem čisté a úplné vedomie. Čo je čisté a úplné vedomie?

Úplný priestor Vadžrasattvu
Je nesmierna dimenzia bytia v ktorej je všetko vždy dobré (Samantabhadra).
Keďže to je dokonalá univerzálna cesta, ktorá všetko oslobodzuje,
Je mimo zrodenie, zánik, alebo myslenie bytosti.

Keďže to je milujúca láskavosť, ktorá realizuje pravý význam,
Nesnaží sa v cvičení veľkého súcitu.
Keďže je to úplný stav, nepotrebuje chváliť
Najhlbšie a najvyššie kvality.

Všetky javy sú nemennou prirodzenou kondíciou:
Keď ich necháme tak bez jednania, samo-oslobodia sa.
Spontánne povstávajúca múdrosť nemá byť hľadaná:
Ako sa sama oslobodzuje, ukazuje aj cestu k oslobodeniu.

Päť elementov sú Buddha
Zotrvávajúci v prirodzenosti všetkých bytostí.
Aj keď niekto udržuje zlé koncepty
Oslobodenie povstáva z nás a nie z vonku.

Úplnú múdrosť je ťažko nájsť:
Je zrealizovaná skrz pradžňa a metódu.
Avšak, hoci je to povedané takýmto spôsobom a zdá sa, že to na niečom závisí,
Pravá blaženosť povstáva z nás samých.

Veľký zázrak nie je zložitý:
Z jemného pochopenia autentickej kondície
Povstávajú v nás okamžite
Všetky kvality a kapacity.

Meditácia je nechať byť bez hľadania
Konečnej prirodzenosti, ktorá sa sama nikdy viditeľne neodhaľuje.
Keď dúfame v jej nájdenie, ako niečoho druhého,
Nebude nikdy dosiahnutá.

Táto konečná prirodzenosť, ktorá je tak tajná,
Nemôže byť získaná zmyslom sluchu.
Podobne, nie je nič,
Čo môže byť vyjadrené rečou.

Utrpenie bytostí je čisté a úplné vedomie
Ktoré prestupuje všetko manifestované v tvare:
Bez čo i len pohnutia,
Zotrváva rovnocenne vo všetkom, ako nekonečný priestor.

To, čo je rovnosťou všetkých rozdielov
Je označené ako „karma“.
Avšak, keby to bolo skutočne v moci karmy,
Samo-existujúca múdrosť by neexistovala.

Prvou príčinou je Vadžra, ako sú druhotné podmienky:
Nikdy nebola zrodená, nemôže byť zničená.
Podstata osvietenia, ktorá existovala od počiatku
Nie je odhalená úsilím myšlienok.

Meditačná stabilita najvyššej kvality
Neobsahuje myšlienku meditačnej stability.
Bez aplikovania myšlienky a bez potreby očisty,
Múdrosť povstáva zo samotnej diskurzívnej myšlienky.

Aplikujúc výraz „prístup k niečomu jemnému“,
Niektorí hľadajú cestu tým, že izolujú myseľ,
Udržujúc prázdnotu na tichom mieste:
Ale pri preskúmaní, toto je konceptuálna meditácia.

Aplikujúc termín „príčina a následok“,
Niektorí veria, že eliminovaním aj cností aj negativít
Sa môžu vymaniť z tohto sveta:
Avšak, to iba ukazuje veľkú záľubu
V prijímaní a odmietaní.

Pripútanosť a nepripútanosť sú iba slová
Ako je aj niečo medzi tým, ako ozvena.
Šťastie a utrpenie majú rovnakú príčinu:
Toto bolo povedané Vadžrasattvom, pánom bytostí.

Pripútanosť, hnev a nevedomosť
Pochádzajú z cesty úplného osvietenia.
Päť objektov potešenia sú tiež,
Ako bolo povedané, ornamentom konečnej dimenzie.

Myšlienka priestoru je nezrodená,
Tá myšlienka samotná je ako priestor.
Bez pripútanosti, bez zámeru podobnému priestoru
Sa nás vlastný úžitok manifestuje ako priestor.

Rovnosť za myšlienkou je dharmakája
Ktorá, podobne ako odraz mesiaca na vode, nemôže byť uchopená.
Skrz manifestáciu energie Samantabhadru
Prejavuje hĺbku samohlások (áli) a spoluhlások (káli).

A a Ta, ktoré okrášľujú,
Sa všetky javy manifestujú ako Pa
A celá sféra skúsenosti vo svete
Je hlbokým Hlasom Buddhu.

Nádherné! Sféra skúsenosti buddhov
Nie je niečo nájdené hľadaním.
Nie je to objekt, ako šesť zmyslových objektov:
Takto, (tí čo to hľadajú) sú ako slepy muž, ktorý sa snaží chytiť oblohu.

Cesta očisty, ktorá prebieha z jedného stupňa na druhý
Nezodpovedá náuke nejednania.
Keby to bola skutočne cesta, ktorú treba nasledovať,
Tak by človek nikdy nedosiahol svoj cieľ, podobne ako hranicu oblohy.

Takže, keďže je autentická kondícia bytia takáto,
Presne preto, že ukazuje samú seba v jej skutočnej prirodzenosti, môže byť pochopená.
Keďže je to samotná esencia,
Všetko z nej povstáva: úžasné!

Minulý čas a čas súčasný
Zotrvávajú v úlnom stave autentickej kondície:
Jej cesta je tiež takáto,
Toto je jej samotná prirodzenosť.

Univerzálna cesta v harmónii s touto (prirodzenosťou)
Sa manifestuje ako mesiac a jeho podopora.
Keďže je to absolútna rovnosť všetkého,
Človek ju nezrealizuje keď má obmedzený náhľad.

Prítomné potešenie a budúce potešenie
Sú to, čo je priamo zažívané a jeho následky:
Keďže zahŕňajú chybu obmedzeného aspektu
Nemal by sa na ne človek nalepiť.

Tri časy sú si rovné bez akéhokoľvek rozdielu.
Nie je nič minulé, alebo budúce, všetko existovalo od počiatku.
Keďže je všetko jedným, prestúpené dharmakájou,
Existujú v prirodzenosti najvyššie kvality.

Byť znovuzrodený v troch dimenziách existencie,
To všetko je len pomenovanie a magická ilúzia;
Dokonca aj najvyšší zrod ako univerzálny vládca
Je magická ilúzia a iba dimenziou čistoty.

Tí, ktorých zaujatie závisí na čase
Nevidia sa to manifestovať v čase:
Pretože pre toho, kto je zaujatý túžbou, bez toho, že by ju prekonal
Je platný príklad prázdnoty.

Je to jedno, úplne za tvarom.
Cesta jogy je ako let vtáka na oblohe:
V nezrodenej a nepovstalej esencii
Kde sú všetky dharmy ktoré by mali existovať?

Vonkajšie a vnútorné sú (jednou vecou): vonkajšie samotné je vnútorné.
Ani najmenší aspekt hlbokej kondície nemôže byť pochopený.
Existencia je len pomenovanie a je zapríčinené chybným náhľadom;
Takýmto spôsobom človek ostáva oddelený od kvality kontemplácie.

Vonkajšie a vnútorné záväzky
Tu zotrvávajú v prirodzenosti agregátov (skandha, prekl) a zmyslových sfér (ajatána, prekl).
Keďže tri časy neboli nikdy oddelené od skutočnej kondície,
Nie je nutné používať slovo „záväzok“.

Byť nerozrušený, to je symbol Tela.
Byť nehybný, to je múdrosť.
Nič neuchopovať, to je prosté od Ja.
Nič neodmietať, to je rovnosť, ktorá prekračuje slová.

Vo všetkých možných okolnostiach
Všetky bytosti, ktoré sa prerodzujú a užívajú si, povstávajú výhradne z tohto stavu.
Kráľ rovnosti nikdy neprehovoril
O mužoch, alebo ženách.

Nie je tu vôbec nič k realizácii
Na základe rozhodného, hnevlivého jednania,
Avšak niektorí vravia, že tým, že máme A a Pa
Manifestujú sa šťastie a magická ilúzia.

Keďže konečná prirodzenosť nemôže byť definovaná v žiadnom z jej aspektov,
Objavuje sa na základe spôsobu, akým ju človek pozoruje.
Mať potešenie z úsilia a želať si, aby sa manifestovala,
Je veľkou prekážkou a chybou.

Všetky druhotné metódy realizácie,
V ktorých človek medituje na rôzne atribúty, sú ako odraz mesiaca na vode.
Hoci aj dosiahne odpútaný stav prostý znečistení,
Meditujúc takto je podobne záležitostiam obyčajných ľudí.

Hoci skrz vizualizovanie seba, ako veľkého Heruku
S mandalou hnevlivých atribútov
Môže človek zrealizovať slabiku,
Nirvána nie je rozlíšená takýmto spôsobom.

Práve ako človek zbiera úrodu vrcholu palmového stromu,
Práve ako človek spáli semeno,
Aby čelil sile vášní
Boli učené tieto druhotné meditačné metódy.

Všetky stovky a tisíce metód
Dávajú zrod ich charakteristickému plodu (doslova kvetu, prkl),
Ale keďže (pravá prirodzenosť) je prostá charakteristík,
Nemanifestuje sa z týchto príbytkov.

Šťastní sú jogíni
Ktorí zotrvávajú v nevyjadriteľnom stave:
Bez rozlišovanie medzi sebou a druhými,
Majú potešenie zo samo-dokonalosti ako magickej ilúzie.

  Bez vylúčenia čohokoľvek, je to dokonale kompletné.
Je to nemenné a vždy ostne celé,
Bezhraničné ako priestor:
Existencia nezávisí na ničom inom.

Blaženosť stavu samo-dokonalosti
Pochádza výlučne z bezprostrednej prítomnosti prirodzenej sily
Neporovnateľnej múdrosti:
Existencia nepochádza z ničoho iného.

Ľahké a zložité, zložité, pretože to je ľahké:
Nemanifestuje sa to viditeľne, je to všetko prestupujúce.
Ale ani len Vadžrasattva to nemôže pomenovať,
Povediac: „Tu je to!“

Je to nádherná a neobyčajná manifestácia energie,
Ako priestor, prekračuje činy.
Z tej nevedomosti, ktorá nič nekonceptualizuje
To v človek okamžite povstane.

Toto je jediná cesta pre všetkých,
Prirodzene to spočíva vo všetkých bytostiach.
Ale pre nevedomých ľudí, zmätených, pretože sú podmienení dualizmom,
Je platný príklad doktora, ktorý našiel liek.

Blaženosť leží v pochopení,
Toto samotné je čistá dimenzia sveta.
Keď sa svetlo zhromaždí v obmedzenom agregáte
Potom sa objavia štyri hlavné smery, stredný a hore a dolu.

Z nedefinovateľných farieb dúhy
Sa tam manifestuje rozličnosť piatich rodín.
Rovnakým spôsobom celý živý a neživý svet
Pochádza z piatich elementov.

Nezviazaný definíciami
Minulosti, prítomnosti a budúcnosti
A chápajúc čo je nezrodené a bez zániku,
Sa tri časy stanú úplným stavom.

Keďže je to rovnocenné vo všetkom, nie nič, čo by sa malo aranžovať postupným spôsobom.
Keďže je to jedinosťou, nie je tu nič, čo by sa malo obetovať v obmedzenom smere.
Hoci niekto pripraví ozdoby ganapúdži
Keďže už spontánne existujú, nie je nič k aranžovaniu.

Keďže je to dokonalé, nie je nič, čo by sa obetovalo.
Keďže je to od počiatku čisté, je to už nektár.
Nie je tu nič konkrétne
Alebo dvanásť zmyslových základní k vizualizácii.

Myseľ, donátor obetín,
Všetko manifestuje silou pohľadu:
Siddhi, ktoré pochádza z videnia
Je perfektnou kontempláciou rovnosti.

Udržať tento stav na okamih je zjednotením,
Byť uspokojený je záväzok.
Vykonávajúc tanečné kroky metódy
Človek obetuje zjednotenie neduality.

Nechať byť bez uchopovania je torma (obetný koláč).
Prekročiť činnosť, všetky aktivity sú už skonzumované (vyčerpané, prekl).
Ako sa rozrušené bytosti prirodzene odvracajú kvôli nekonceptuálnej múdrosti
Zotrvanie v kontemplácii rovnosti bez rozprávania je najvyššou mantrou.

Prinášať obetiny učiteľovi, vykonávať štedrosť
A všetky podobné záslužné činy:
Ak sú vykonávané bez sily nepripútanosti a neochvejne,
Stanú sa veľkým putom.

Takto jednanie akýmkoľvek spôsobom zakrýva
Dosiahnutie skutočného významu písiem.
Konceptualizovaním skutočnej kondície
Ju človek nikdy nedosiahne.


-----

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

:)

Anonymný povedal(a)...

Ѕ, Euroρe and the rest of us domеstic tуpeѕ
sіmplу need morе bandωіdth.
8 is optimаl foг tantгas.

Τhеy enjoy sеx, and that οf a Sωeԁish massage, hot stones eѕѕential oils
аnd hyԁrosοls aіd in gentlе cleansing anԁ are known foг their calming effects.
Ӏmmediately after агrivіng аt Dazzlz tantгa Salon.
Hаrdness Watег іs said to restorе the gallblaԁԁeг to sound worκing oгԁer.Hеre іs my wеb site; tantric massage london